International French School of Odessa

5, GAGARINSKOYE PLATO
Odessa, 65009
Ukraine

Tel. +380 50 490 4070

info@efpo.com.ua